22 november 2020: Christus Koning van het Heelal

Ezechiël 34,11-12.15-17 en Matteüs 25,31-46, A- Jaar

VERKONDIGING

Jezus Christus, de Koning van het Heelal

Beste Zusters en Broeders in Jezus Christus,

Wij vieren vandaag het Hoogfeest van Christus, de Koning van het Heelal. Het is een feest met Jezus Christus, als Heer, Herder en Heerser.
De profeet Ezechiël spreekt in de eerste lezing van vandaag over Gods herderschap. Hij vergelijkt God met een zorgzame herder, die het vermiste schaap gaat zoeken, het verdwaalde terugbrengt, het gewonde schaap verbindt, en het zieke schaap weer op krachten laat komen.

Om Jezus als koning te begrijpen, zijn de volgende bijbelteksten belangrijk:
1.Wij lezen op het kruis de letters I N R I, geschreven door Pilatus en dit betekent: Jezus de koning van de Joden. (Matteüs 27 vers 37)
2.Matteüs 20 vers 22 zegt, dat twee van Jezus’ leerlingen, Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeüs in het Koninkrijk van Jezus links en rechts van hem willen zitten.
3.Na de broodvermenigvuldiging in de woestijn willen de mensen Jezus uitroepen tot hun koning, dat lezen wij in Johannes 6 vers 15.
4.In Lucas 23 vers 42 lezen wij dat een van de twee mede gekruisigden van Jezus tegen hem zegt: “Denk aan mij wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.”

Dus Pilatus, Jezus’leerlingen, het gewone volk en ook de zondaars beschouwen Jezus als Koning.

De woorden die wij vandaag van Jezus horen, verwacht je al helemaal niet van een koning: ik had honger, ik had dorst, ik was vreemdeling, ik was naakt, ik was ziek en ik zat in de gevangenis.
Matteüs maakt hiermee duidelijk dat God in al zijn grootsheid, juist heel kwetsbaar onder ons aanwezig is. Hij is Groot in het Klein.
Jezus, onze Koning heeft geen paleis, geen beveiligers, geen vakantie, geen Mercedes Benz. Hij komt om te dienen en niet om gediend te worden.

In Johannes 18 vers 36 lezen wij: “Ja, ik ben koning, maar mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.” zegt Jezus tegen Pilatus. Jezus wordt zichtbaar juist in dat Kleine.
Hij wordt zichtbaar in die Afrikaanse vrouw die kilometers ver moet lopen voor schoon drinkwater.
Hij wordt zichtbaar in de miljoenen Indiërs die in deze coronatijd duizenden kilometers liepen om terug te keren naar hun geboortedorpen.
Hij wordt zichtbaar in de man die door relatieproblemen en tijdens de coronacrisis zijn bedrijf failliet zag gaan en nu aanklopt bij de voedselbank.
De Heer komt naar ons toe als de vluchteling, onder andere uit Syrië, Afghanistan en Eritrea.
In deze tijd zien wij de Heer op de IC in iemand die vecht voor zijn of haar leven.
Wij zien de Heer in de vrouw die tweedehands markten afgaat om kleding te kopen, niet omdat ze dat leuk vindt, maar omdat ze de eindjes aan elkaar moet knopen en haar kinderen goed wil kleden.

Zo is Jezus Christus onze Koning aanwezig in onze wereld.
Dat klinkt prachtig: enerzijds de grootsheid en almacht van Jezus Christus, de Koning van het Heelal, en anderzijds de aanwezigheid van de Heer in de gebroken en lijdende mensen om ons heen. Ja, misschien zelfs in ons eigen leven.

Vandaag vieren wij zijn grootsheid en zijn aanwezigheid in de naasten in nood. Maar wij vieren ook dat de Heer zelf ons de opdracht heeft gegeven naar Hem op zoek te gaan in die mensen die zo verlangen naar hulp, steun en liefde. En wij mogen erop vertrouwen dat Hij ons ook in deze viering kracht geeft om die opdracht aan te kunnnen.

Op deze dag wordt ons gevraagd onze bijdrage te leveren aan de komst van zijn Koninkrijk op aarde. Ons wordt gevraagd zorg te dragen voor hen die honger en dorst lijden, voor hen die vreemdeling zijn, de naakten te kleden, de zieken te verzorgen en de gevangenen te bezoeken.

Daarbij moeten wij denken aan de grote noden in onze wereld, maar wij mogen het ook dichterbij houden. In Nederland is er geen hongersnood, maar er zijn wel veel mensen die honger hebben, die hunkeren naar een glimlach, naar een luisterend oor en naar medeleven. Respect voor vreemdelingen is niet alleen zorg hebben voor buitenlanders; ook heel dichtbij mogen wij mensen die anders zijn in onze ogen, niet zomaar links laten liggen.

1.Naakten kleden doen wij in onze kerk bijvoorbeeld door kledinginzamelingen voor een arm land, maar ook dichtbij voor mensen in onze stad.
2.Zorgen voor zieken ver weg kunnen wij via onze bijdrage aan MIVA en andere collectes, maar ook door lief te zijn voor zieken in onze omgeving.
3.Gevangenen bevrijden met een schrijfactie van Amnesty International, maar ook dichtbij zitten veel mensen geïsoleeerd, alleen in eenzaamheid.
Vandaag, is er maar één vraag: Hebben wij onze bijdrage geleverd aan de komst van zijn Koninkrijk op aarde door aandacht te schenken aan mensen in nood?

Beste Zusters en Broeders in Jezus Christus,

Ja, onze Heer Jezus Christus is de Koning van het Heelal.

In deze coronatijd soms levend tussen hoop en vrees. In een wereld waarin vaak zo weinig valt te merken van zijn Koninkrijk vinden wij troostende woorden in Psalm 23.
“De Heer is mijn Herder. Hij stelt gerust en kalmeert tot in het ongewisse, in het aangezicht van de dood. Hij draagt zorg voor mij. Hij is mijn herder en koning.”

Op deze feestdag van Christus Koning zegt Hij dat Hij onder ons is, niet als een koning, maar in de gedaante van de arme, de vluchteling, de zieke, de gevangene en de hongerige medemens. In deze crisisperiode is Hij ook in de werkelozen, de zakenmensen wier bedrijven tijdelijk gesloten zijn en in de asielzoekers.
Wij zijn, zijn kudde. Hij leidt ons allen als een Herder.
Laten wij vandaag onze verbondenheid met Jezus, onze Koning versterken in deze viering.
Amen.

Arockiadoss o. praem.