22 en 23 juni 2019: Feest van het H. Sacrament

1 Kor. 11,23-26 en Lucas 9,11b-17, C-Jaar

VERKONDIGING

Beste zusters en broeders in Jezus Christus,

Vandaag vieren wij Sacramentsdag. Het sacrament is een verbond tussen God en de mensen. God blijft contact zoeken. Hij wil ons ontmoeten. Wanneer het God lukt bij ons te komen, noemen wij dat een sacrament.
Sacramenten zijn werkzame tekenen van zijn aanwezigheid in, en zijn betrokkenheid, bij het leven van mensen, zowel individuele gelovigen als heel zijn volk.

In onze katholieke kerk kennen wij zeven sacramenten: Het Doopsel, de Biecht, de Eucharistie, het Vormsel, de Huwelijksviering, de Priesterwijding en de Ziekenzalving.
Van deze zeven sacramenten kunnen wij alleen twee sacramenten, de Biecht en de Eucharistie keer op keer ontvangen. Overal in de wereld is de Biecht een minder aantrekkelijk en een beetje vergeten sacrament.
Maar gelukkig, de Eucharistie gaat door.

Vandaag op deze Sacramentsdag staan we stil bij het grote geheim van de Eucharistie. De Eucharistie is een bijzonder sacrament. In de Eucharistie komt God heel dicht bij ons en raakt ons aan.
Er is geen sacrament dat zo rechtstreeks met Christus verbonden is als de Eucharistie en juist daarom is dit het voornaamste sacrament van de kerk.

De Eucharistieviering is het voornaamste sacrament omdat:
1) De Eucharistie is een viering van Gods nabijheid en aanwezigheid
2) De Eucharistie is een viering van Gods onvoorwaardelijk liefde
3) De Eucharistie is een viering van onze horizontale en verticale relatie, dat is onze relatie en onze verbondenheid met de medemensen en met God

Ad 1 Hoe: De Eucharistie is een viering van Gods nabijheid en aanwezigheid
In elke Eucharistieviering zijn drie zaken belangrijk:
a) een geloofsgemeenschap, zoals wij hier bijeen zijn
b) de schriftlezingen en de liederen die wij zingen en
c) de maaltijd van brood en wijn.
God is aanwezig in deze drie zaken van de Eucharistie viering.

In Matteüs 18, vers 20 lezen wij: “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.” Vandaag we zijn allemaal hier in deze Mariakerk verzameld in Gods naam. Daarom is Hij aanwezig onder ons.

Na de schriftlezing horen wij: Zo spreekt de Heer en wij antwoorden Wij danken God.
Dit betekent wij erkennen Gods aanwezigheid in de Schriftlezingen.
Wanneer wij horen in de dienst van de Tafel: “Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.” antwoorden wij: “Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt.”

Hiermee bevestigen wij dat God aanwezig is in het Brood en in de Wijn.

Dus de Eucharistie is een viering van Gods nabijheid en aanwezigheid
1. Bij ons in de geloofsgemeenschap
2. In de Schriftlezingen en in de liederen
3. In de maaltijd van Brood en Wijn

Ad 2 Hoe: De Eucharistie is een viering van God’s onvoorwaardelijke liefde.
In een Eucharistieviering herdenken wij en vieren wij Jezus lijden, dood en verrijzenis en zijn onvoorwaardelijk liefde voor ons. “Deze beker is het nieuwe verbond” hoorden wij in de eerste lezing van vandaag en dezelfde woorden zegt de voorganger als hij de wijn opheft in het tafelgebed. “Dit is de beker van het nieuwe, blijvende verbond”.

Dit nieuwe verbond tussen God en de mensen, betekent dat er een oud verbond was tussen God en de mensen. Dat lezen wij in het Oude Testament in Jeremia 7, vers 23: “Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn.”
Dit betekent dat God’s verbond en zijn liefde met onze voorouders voorwaardelijk was. In het oude verbond zegt God: Ik ben de Vader, jullie zijn mijn kinderen, zolang jullie gehoorzaam zijn, aan mijn geboden, regels en wetten.

Het nieuwe verbond is onvoorwaardelijk. God is zo liefdevol, Hij blijft altijd Onze Vader, of wij zijn regels, geboden en wetten volgen, of niet. Dit nieuwe verbond, is voltooid door het lijden, dood en verrijzenis van Jezus Christus. Zijn onvoorwaardelijk liefde, herdenken wij in elke Eucharistieviering.
“Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.” Deze woorden van Jezus aan het kruis zijn een perfect voorbeeld van zijn onvoorwaardelijke liefde aan ons.

Het oude verbond is voorwaardelijk.
Het nieuwe verbond is onvoorwaardelijk. Dit vieren wij in de Eucharistie.

Ad 3 Hoe: De Eucharistie is een viering van onze horizontale en verticale relatie, dat is onze relatie en onze verbondenheid met de medemensen en met God.
In de Eucharistieviering, steken wij onze hand uit voor onze bijdrage, muntjes of papieren geld voor de collecte. In de Eucharistieviering steken wij onze hand uit voor de vredewensen rechts en links. In de Eucharistieviering steken wij onze hand uit om de communie te ontvangen.

Met het uitsteken van onze hand voor de collecte en voor de vredewensen, versterken wij onze relatie met de medemensen: dit is een horizontale relatie.
Met het uitsteken van onze hand om de Communie te ontvangen, versterken wij onze relatie met God, dit is een verticale relatie.

In het evangelieverhaal van vandaag hoorden wij een perfecte vorm van een Eucharistie.
Er was een geloofsgemeenschap van mensen,
Ze luisterden naar de woorden van Jezus,
Ze deelden de maaltijd van brood en vis in aanwezigheid van Jezus.

Niemand van de bevolking vroeg voor een maaltijd maar Jezus zelf nam het initiatief en zei aan zijn leerlingen: Stuur de mensen niet weg maar geef hun te eten.
Dat is zijn onvoorwaardelijke liefde.

Wij lezen verder in het evangelie verhaal van vandaag:
“Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel”.
Dit is zijn verticale relatie met God.
“Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen.” Dit is zijn horizontale relatie met de medemensen.

Beste zusters en broeders in Jezus Christus. Op deze Sacramentsdag zijn wij uitgenodigd om Gods nabijheid, zijn aanwezigheid en zijn onvoorwaardelijke liefde te ervaren, te vieren en onze relatie met God en de medemensen te realiseren in woord en daad in ons dagelijks leven. Laten wij dit proberen en bidden voor God’s genade.
Amen.

Arockiadass o. praem