26 juli 2020: 17e Zondag door het jaar

1 Koningen 3,5.7-12 en Matteüs 13,44-52, A-Jaar

VERKONDIGING

Een ‘luisterend hart’, ‘Een wijs en verstandig hart’, vraagt Salomo aan God.

Beste Zusters en Broeders in Jezus Christus,

In de eerste lezing horen wij dat Koning Salomo God alles mag vragen, maar als koning vraagt hij om wijsheid voor 3 zaken:

  1. Onderscheid tussen goed en kwaad.
  2. Wijsheid om recht te spreken – vooral voor de armsten.
  3. Om gerechtigheid en vrede in het land te brengen.

Als een andere koning de gelegenheid had om God te vragen, vraagt hij het volgende:

  1. Een gezond en lang leven.
  2. Een lange termijn als koning.
  3. Rijkdom.
  4. De dood van de vijanden.

Het verlangen naar een lang leven, een lange termijn, rijkdom en de dood van de vijanden is heel menselijk. Het zijn waarachtige en essentiële zaken en toch blijken die voor Salomo van secundair belang te zijn.

Om Koning Salomo beter te begrijpen moeten wij de woorden van zijn vader David lezen in: 1.Koningen, 2 vers 3, David zegt hier tegen zijn zoon Salomo:
“Gehoorzaam God en neem zijn geboden en rechtsregels aan”.

Wat zijn geboden en rechtsregels van God?
Dat lezen wij in Marcus 12 vers 28-34.
Het eerste gebod is: “Heb de Heer, uw God, lief”.
Het tweede gebod is: “Heb uw naaste lief als uzelf”.

Dezelfde Jezus die sprak over de twee belangrijkste geboden zegt verder in Matteüs 25 vers 40: “Al wat Gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders en zusters hebt Gij voor mij gedaan”. Hiermee bedoelt Jezus dat naastenliefde het allergrootste, allerbelangrijkste gebod is.

Salomo hield van zijn volk, met andere woorden, naastenliefde was belangrijk voor hem. Daarom vraagt hij om wijsheid voor drie zaken:

  1. Onderscheid tussen goed en kwaad.
  2. Wijsheid om recht te spreken – vooral voor de armsten.
  3. Om gerechtigheid en vrede in het land te brengen.

Hij vraagt niets voor zichzelf, maar hij vraagt wat belangrijk is voor de opbouw van zijn volk.

Salomo hield van zijn volk, dus hield hij ook van God en zijn geboden en rechtsregels en gehoorzaamde ook zijn vader David.

Hij beseft dat alles wat hij heeft aan leven, geld en macht, hem door God gegeven is. Het is niet zijn eigen verdienste, maar een gave van God. En met een gave van God, moet je aan de slag en wel op zo’n manier dat hiermee God gediend wordt en de naasten. Zo wordt de liefde van God zichtbaar!
En dat is toch de kern van ons geloven; God is liefde, dan wordt ons gevraagd die liefde handen en voeten te geven in de wereld van vandaag en in woord en daad te getuigen van Gods liefde voor alle mensen.

Dat klinkt prachtig, maar de grote vraag is dan natuurlijk wel hoe wij dit voor elkaar gaan krijgen. Hoe kunnen wij, net als Christus, zo vol liefde zijn dat mensen geraakt worden.
De sleutel naar dit antwoord is: Dicht bij de Heer te blijven. Dicht te blijven bij Hem die ons geroepen heeft en ons roept. Niet wij moeten wat doen, maar wij worden uitgenodigd om meer en meer ruimte aan God te geven in ons leven, zodat Hij in ons kan werken. Daartoe zijn wij niet alleen geroepen, maar God heeft ons daartoe zelfs uitgekozen.

Ook in de evangelielezing gaat het om het leggen van prioriteiten.
‘Hebt gij dit alles begrepen?’, horen wij Jezus tegen de menigte zeggen als Hij over het Koninkrijk van God spreekt. ‘Ja!’, zeggen ze.

Vandaag is dezelfde vraag aan ons allen:
Begrijpen wij wat het betekent om te kiezen voor de weg van Jezus?
Begrijpen wij wat het Koninkrijk van God is?’
Wij spreken vaak zo gemakkelijk over het Rijk van God, dat een Rijk van vrede en liefde is. En dat is het ook, want God is liefde en als Hij een Koninkrijk heeft dan moet dat een Rijk zijn waar liefde, vriendschap en vrede is.
Maar waar Jezus in het evangelie van vandaag naar vraagt, gaat dieper. Hij vraagt de menigte te kiezen voor ‘het Rijk Gods’.

Als wij ons realiseren hoeveel God van ons houdt en dat Hij ons vertrouwt, kunnen wij Hem dan ook op onze beurt ons vertrouwen gunnen en ons door Hem laten leiden? Misschien dat wij in ons dagelijks gebed, net als Salomo, kunnen vragen om gaven van wijsheid, inzicht en liefde, zodat wij steeds beter in staat zijn om Gods droom waar te maken in dienstbaarheid aan God en de naasten. Als wij ons met hart en ziel hieraan kunnen wijden, kunnen wij de Heer met een gerust hart antwoorden, dat wij inderdaad begrepen hebben wat Hij heeft gezegd.

Sprekende beelden voor het Rijk van God: Jezus zet ons op weg naar inzicht en wijsheid met de twee korte gelijkenissen over de schat en de parel. Hierbij zegt hij wezenlijke dingen over Gods Rijk. Dat Rijk moet je niet in het buitengewone en het bijzondere zoeken. Je vindt het te midden van het gewone alledaagse leven.

Beste Zusters en Broeders in Jezus Christus,

Gods Rijk openbaart zich in het leven, in de realiteit van iedere dag.
Vandaag worden wij als Christenen opgeroepen om in het voetspoor van Jezus en trouw aan zijn boodschap in elke mens de schat of de parel te ontdekken en zo Gods Rijk mede gestalte te geven.
Mensen blijven hun leven lang op zoek naar wat echt waarde heeft. De keuzes die hierbij gemaakt moeten worden, vragen veel inzicht en wijsheid: denken wij vooral of alleen aan onze eigen welvaart, of hebben wij ook aandacht voor de welvaart en het welzijn van anderen? Maken wij alleen tijd en ruimte voor ons gezin en onze vrienden, of besteden wij ook een deel van onze tijd aan mensen die op zoek zijn naar een luisterend oor en hart?

Kiezen voor het Koninkrijk van God betekent keuzes maken. Dit is een grote uitdaging in ons dagelijks leven. Daarom vragen wij in deze viering aan God ‘een luisterend hart’ en ‘een wijs en verstandig hart’, zoals Salomo deed.

Amen.

Arockiadoss o. praem.