Werken

ANBI-gegevens

Algemene gegevens
Adres: Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther
Statutaire naam: Stichting ‘Bernekring’
RSIN of fiscaal nummer: 8160.58.441
Financiële verantwoording: Hier komt nog een link naar jaarrekeningen van de stichting (De Beer Accountants)
Overige documenten: geen

Contactgegevens
Secretariaat: Groeneweg 8, 5491 BV Schijndel
Telefoon: 073-5476747 of 06-12557607
Website:
Algemeen mailadres: bernekring@abdijvanberne.nl

Doelstelling van organisatie
Het creëren en in stand houden van een fonds, waarin een vermogen wordt aangetrokken en beheerd, dat word aangewend door en ten behoeve van de Abdij van Berne. In concrete gevallen kan door het bestuur van de Abdij van Berne een beroep worden gedaan op het fonds ter financiering of medefinanciering van activiteiten en door haar verrichte of te verrichten werkzaamheden, dan wel voor de financiering van investeringen in de Abdij van Berne waarvoor anders hetzij geheel hetzij gedeeltelijk direct of indirect externe financiering moet worden gezocht.

Hoofdlijnen doelstelling
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het jaarlijks organiseren van een bijeenkomst van Kringgenoten;
b. het bevorderen van de continuïteit van het fonds;
c. het bevorderen van het onderling contact;
d. het bevestigen van de betrokkenheid op de Abdij van Berne;
e. het werven van nieuwe Kringgenoten;
f. het samenwerken met rechtspersonen met een soortgelijk of aanverwant doel;
g. het aanwenden van alle andere wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan
De stichting werft actief particuliere fondsen en financiële bijdragen aan van personen en instellingen die nauwe betrokkenheid hebben met het werk van de Norbertijner gemeenschap in Nederland en die van de Abdij van Berne in het bijzonder. De stichting kent een groot aantal donateurs die – op basis van vrijwilligheid – een jaarlijkse bijdrage aan de algemene middelen van de stichting doen. Uit deze middelen worden investeringen gefinancierd ten algemene nutte van de Abdij, haar gebouwen en de inrichting ervan.

Beheer van het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt defensief beheerd via deposito’s en spaarrekeningen bij ING Bank. Een batig saldo na liquidatie wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Bestuurssamenstelling
– Gerard van Lokven, voorzitter
– Henriëtte Ausems, secretaris
– Peter Coppes, penningmeester
– Frank van Roermund o.praem. lid namens de Abdij van Berne
– Klaas Fongers o.praem., lid namens de Abdij van Berne

Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.

Beloningsbeleid directie
De stichting heeft geen directie in dienst.

Beloningsbeleid personeel
De Stichting heeft geen personeel in dienst.