Bidden

Hemelvaart 2015

Hemelvaart 2015

Handelingen1,1-11
Ephesiërs 4,1-13
Marcus 16,15-20

Jezus gaat zijn discipelen verlaten. Hij is duidelijk op dit punt. “Ik ga weg.” Dit is voor zijn discipelen een geweldig domper. Jezus is hun leider, in wie zij alle vertrouwen hebben. Hij is hun charismatische inspirator.
Ook religieuze gemeenschappen maken mee, dat hun charismatisch leider afscheid neemt. Moeder Teresa, van de zusters missionarissen van de naastenliefde. Chiara Lubick, van de focolarini. Père Roger Schutz van de broeders van Taizé. Hoe moet het nu verder? De motor is uitgevallen. Wie neemt de leiding over? Wie kan de eenheid bewaren zoals zij dat deden? Wie heeft zoveel charisma?

Jezus verdwijnt uit het gezicht van de leerlingen. Hij is niet meer lijflijk in hun midden aanwezig zoals vóór de verrijzenis. Hij is er ook niet meer op die geheimzinnige manier zoals ná de verrijzenis. “Na zijn sterven toonde Jezus zijn leerlingen met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods.” Hij is er plotseling en even plotseling is Hij weer verdwenen. Op deze manier zal Hij dus ook niet meer verschijnen.

Jezus weet zelf ook wel, wat zijn heengaan voor zijn leerlingen betekent. Hij ziet hun verdriet, hun terneergeslagenheid. Hij troost hen met de belofte: “Ik zal u niet als wezen achter laten.” Niet zonder iemand die leiding kan geven. “Ik zal zorgen dat de Geest over jullie komt”.

De geest. We is dat, de Geest? Dat is moeilijk uit te leggen. Daarom grijpen we naar symbolen: vuur en adem, wind. Of het daardoor duidelijker wordt? Toch gebruiken we dat woord geest in diverse contexten.
We hebben het over de tijdgeest. Dus de geest van de tijd. Die adem je onwillekeurig in. De tijdgeest leef je. Wat is de geest van de tijd? In ieder geval is de huidige tijdgeest anders dan toen ik jong was, in de jaren 50. De tijdgeest nu is meer individualistisch, minder gemeenschap gericht. In de politiek zijn er bijna evenveel partijen als er mensen in de kamer zitten. Nu ligt ook sterke nadruk op communicatiemiddelen. Men heeft meer relaties op afstand, terwijl de relaties dichtbij verloren dreigen te gaan.
Er is ook een kloostergeest. In elk klooster hangt een bepaalde sfeer. Die proef je. Die smaak je.
Hoe gaat men met elkaar om? Hoe staat men in de kerk? Is het er gastvrij, open of gesloten?
Bij een begrafenis heb ik ook wel eens de geestelijke erfenis aan de orde geteld. De geestelijke erfenis van je ouders is belangrijker dan welke andere erfenis dan ook. De geest die je vader of je moeder bezielde. Hun integriteit, hun eenvoud, eerlijkheid, mildheid, wijsheid. Bewaar die; koester die;, zet die voort.

Wat bedoelt Jezus als Hij het heeft over de Heilige Geest.
De Heilige Geest is Gods Geest, die in het begin bij de schepping al over de wateren zweefde. Zo staat het in het boek Genesis. Diezelfde Geest komt over de profeten, over Bileam, over Gideon, over Simson, over Saul en over David. Daardoor worden zij juist profeet. Daardoor kunnen zij spreken in naam van God..
De Heilige Geest komt ook over Jezus Christus. Bij de doop in de Jordaan. “En zie, daar ging de hemel open en Jezus zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen.” (Mt.3,16). Het is deze Geest die Hem zal bewegen, om de weg te gaan die Hij gaan moest.

Jezus belooft nu, dat Hij er zou zorgen, dat die Heilige Geest ook over zijn leerlingen zou komen.
Hij gebruikt deze formulering: “Wacht op de Heilige Geest die de Vader in mijn naam u zenden zal..” (Joh.14,23-28). Zij moeten dus wachten op Pinksteren. De Vader zendt die Geest. In naam van Jezus Christus.
Deze Heilige Geest hoort bij het Mysterie Gods. Daarom bidden wij in de apostolische geloofs-belijdenis: Ik geloof in de Heilige Geest. Die komt voort uit de Vader en de Zoon. En wordt met de Vader en de Zoon aanbeden. Die heeft gesproken door de profeten. Het is de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid. Een zelfstandige inspirator

Jezus zegt dan tot zijn discipelen: “Jullie moeten de belofte van de Vader afwachten. Gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest.” Met Pinksteren gaat die belofte in vervulling.

Jezus belofte geldt ook voor ons. Hij laat Pinsteren voortduren. Hij laat ook ons niet verweesd achter.
Hij zorgt ook voor ons, door middel van de Heilige Geest.
Dat hebben wij ervaren. Wij zijn gedoopt in Water en gezalfd met Heilige Geest.
Wij zijn gevormd en gezalfd in de Heilige Geest.
We zijn priester gewijd en gezalfd met Heilige Geest.
En ook als we de ziekenzalving ontvangen zullen we worden gezalfd met Heilige Geest.
En de komst van de Heilige Geest blijft niet beperkt tot de sacramenten.

Over tien dagen vieren we Pinksteren. Elk dag roepen we: “Kom Heilige Geest. Als de duif van de vrede. Als de wind van de vernieuwing. Als het vuur van inspiratie. We hebben U dringend nodig.”

Maar roepen alleen is niet voldoende. We moeten ook ruimte in ons maken. We moeten open en gastvrij de Heilige Geest ontvangen. Opdat Hij komen kan in ons leven.

Neen, Jezus Christus laat ons niet verweesd achter. Hij laat ons nooit alleen..

Theo van de Vossenberg