Leven

Betrokken zijn

Leef dus een van ziel en een van hart samen
en eer elkaar in God
want ieder van u is zijn tempel geworden.

Bovenstaand citaat is genomen uit de regel van Augustinus. Deze kerkvader gaf zijn regel aan de norbertijnen. Ieder deel van de regel laat ons zien hoe de leden van de norbertijnen orde zich verhouden tot God en tot elkaar. Ook voor mensen die zich verbinden aan de orde op een manier die eigen is aan de nieuwe tijd zoeken naar inspiratie in deze regel. Men verhoudt zich tot de orde in haar geheel en daarmee ook tot leden van de orde die hiervoor een eigentijdse vorm zoeken. Verbonden met elkaar, op weg naar God, begeven zij zich op weg, nog tastend op zoek naar een nieuwe, onzekere toekomst.

priorijkleur
Ramen van Priorij De Schans met het wapen van de priorij

Ook de Tilburgse norbertijnen zoeken een antwoord op vragen die uit de gemeenschap van mensen om haar heen naar voren komen.
Deze vragen komen, op wat voor manier dan ook voort uit een verlangen om het leven te richten en in te richten waarbij het zoeken naar God een belangrijke plaats heeft. Het is niet voor iedereen mogelijk om dit te doen binnen het gemeenschapsleven dat een abdij of priorij biedt. De Tilburgse norbertijnen kennen mogelijkheden om op niet-traditionele wijze het verlangen naar een religieus leven vorm te geven.

Participanten
Zo kent men het begrip participanten. Hier gaat het om mensen die in woord én in daad willen participeren aan het leven, werken en bidden van de gemeenschap. Mannen en vrouwen die mee verantwoordelijkheid willen dragen voor het leven vandaag, de continuïteit én de toekomst van de gemeenschap. 

Leven met de gemeenschap
Ook al delen de participanten niet daadwerkelijk in het dagelijks leven van de gemeenschap, toch nemen zij hier zoveel zij kunnen aan deel. Waar dit gewenst wordt dragen ook participanten zorg voor het welzijn van de leden van de gemeenschap. Dit kan zichtbaar worden tijdens maaltijden, feesten of andere recreatiemomenten. Het deelnamen aan de werkzaamheden van de gemeenschap heeft betrekking op vormen van apostolaatswerk of, heel concreet, binnen onze projecten. Maar ook voor alle andere, dagelijkse, werkzaamheden die nodig zijn om de gemeenschap te kunnen laten functioneren. Deelname aan de gebedsmomenten maakt de onderlinge gerichtheid op God zichtbaar. Niet onbelangrijk is dat hiermee ook het dagelijks gebed mogelijk wordt en blijft.

Participanten doorlopen een ‘noviciaatsperiode’ van één jaar waarop een voorlopige wederzijdse bevestiging volgt. Na weer een jaar wordt de definitieve bevestiging gevierd en ontvangen de participanten een ordeskleed waarin op symbolische wijze elementen uit het norbertijns kleed zijn overgenomen.

Vrienden van Prémontré
Vrienden van Prémontré bezoeken Abdij van Averbode 2014
Vrienden van Prémontré bezoeken Abdij van Averbode 2014

Mensen die meer dan gemiddeld betrokken zijn op het wel en wee van onze gemeenschap hebben zich bekend tot de Vrienden van Prémontré. Het gebruik van de term Vrienden wijst erop dat het hier echt gaat om een relatie in wederkerigheid. De vrienden maken het gemeenschapsleven mee mogelijk, de aanwezigheid van de norbertijnen maakt het mogelijk om te gaan staan in de norbertijnse spiritualiteit.
De vrienden van Prémontré verbinden zich aan de norbertijnse gemeenschap voor een periode van een jaar. Na een ‘vormingstraject’; van enkele maanden wordt in onderling overleg besloten of men kan toetreden. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht in de werkzaamheden van de norbertijnen. Tevens draagt men er mee zorg voor dat het dagelijks gebed doorgang kan vinden. Op scharniermomenten in het leven van de gemeenschap wordt de vriendenkring uitdrukkelijk uitgenodigd.
Eén maal per jaar vindt een ‘Viering van Verbondenheid’ plaats. Leden van de vriendenkring bevestigen bij die gelegenheid elkaar, spreken de intentie uit om op de ingeslagen weg verder te gaan en spreken dit verlangen ook uit in gebeden.

Norbertijns nieuws
Norbertijsnieuws
Met een grote kring van sympathisanten onderhouden wij contact met ons informatiebulletin Norbertijns Nieuws dat drie tot vier keer per jaar verschijnt. Hierin zijn artikelen te vinden die betrekking hebben op een actueel onderwerp in eigen kring of in de kerk. Onze agenda, een kroniek over de afgelopen maanden. Nieuws van onze projecten ‘Parochie Heikant-Quirijnstok, ‘Het Ronde Tafelhuis’ en ‘ Peerke Donders Park’. Alle mogelijke activiteiten worden aangekondigd. Met regelmaat vragen wij gastsprekers om in te gaan op een bijzondere gelegenheid.

Norbertijns nieuws wordt toegezonden aan familie, buren, maar ook aan een grote groep van mensen die hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben.