Werken

Ronde Tafelhuis

Het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg-Noord. In dit centrum staan de bewoners van Tilburg Noord met al haar vragen rond religie en samenleving centraal. Veel aandacht kent het centrum voor alle aspecten en vragen rond zingeving en spiritualiteit. De onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd door de ontwikkeling van een gezamenlijk programma-aanbod.

    Overleg project Werken aan wetafel1rk

 

 

 

 

 

tafel2    Woensdagmorgen-viering

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    Interreligieuze ontmoetingen

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Vitrine met symbolen van verschillende religies in het Ronde Tafelhuis

 

 

 

 

Dit centrum was en is een initiatief vanuit de Tilburgse norbertijnen en andere organisaties zoals het Missionair Servicecentrum Tilburg. In 2008 opende het centrum haar deuren en inmiddels hebben verschillende religieuze groeperingen hier een thuis gevonden. Visie, missie en doelstelling van het Het Ronde Tafelhuis liggen heel nadrukkelijk in elkaars verlengde. Zo wordt onderkend hoe levensbeschouwing, zingeving en spiritualiteit een dragende rol spelen in het leven van mensen. Zij kunnen richting geven en perspectief bieden in situaties van voor- en tegenspoed in ons leven. Maar ook kunnen zij uitdagen om te beseffen dat we leven in een weerbarstige samenleving die ons voortdurend voor vragen stelt. Deze vragen zijn universeel bij uitstek en eigen aan het menselijk bestaan. Naast een drágende rol kan zingeving ook een uitdágende rol spelen. Dan wordt het mogelijk dat mensen zich met elkaar verbinden in hun relatie tot de ‘Eeuwige’ of juist tot de medemens . Waar dit besef doorbreekt zien we vaak dat men bereid is om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar of voor de samenleving.

Tegen die achtergrond vinden wij het van belang dat Tilburg Noord een centrum kent dat verschillende culturele, maatschappelijke en religieuze achtergronden met elkaar in verbinding brengt. Religie, zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing nemen daarbij een belangrijke plaats in. Het Ronde Tafelhuis is een laagdrempelige, kleinschalige en gastvrije ontmoetingsplek voor iedereen uit de wijk. Meer en meer wordt Het Ronde Tafelhuis ook een klankbord voor wijkbewoners die voor maatschappelijk en levensbeschouwelijk vragen staan waarop zij geen antwoord weten.

ghanes

Ghanes Pentacost Gemeenschap

In haar doelstelling schrijft Het Ronde Tafelhuis dan ook:

Het Ronde Tafelhuis te ontwikkelen tot een plaats voor ontmoeting voor bewoners uit Tilburg-Noord. Een plaats waar zij, ongeacht welke achtergrond, met elkaar in gesprek kunnen zijn en ervaringen kunnen uitwisselen. Zij biedt onderdak aan verschillende religieuze en culturele groeperingen die op zoek zijn naar huisvesting voor hun activiteiten.

Het eigen aanbod van het Ronde Tafelhuis wordt ontwikkeld en uitgevoerd vanuit het perspectief van zingeving en levensbeschouwing. Vanuit het Ronde Tafelhuis wordt samengewerkt tussen verschillende religieuze en maatschappelijke organisaties en wordt pluriformiteit gebundeld. Het Ronde Tafelhuis levert een bijdrage aan en zet zich in voor de sociale cohesie in de wijk, brengt religieuze en culturele groepen met elkaar in verbinding.

Thea van Blitterswijk, participant Norbertijnse gemeenschap de Schans, is als Algemeen coördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Het Ronde Tafelhuis.

Voor meer informatie en ons actueel programma: www.rondetafelhuistilburg.nl.