Werken

Werk Parochie

hqDe parochie Heikant Quirijnstok kreeg in het jaar 2008 een ‘status aparte’ toebedeeld voor het pastoraat door de bisschop van Den Bosch. Deze status heeft betrekking op de herinrichting van parochieverbanden binnen het bisdom. Dit maakt het tevens mogelijk, dat de parochie haar norbertijnse idealen op een eigen-wijze kan blijven vormgeven. Het dragende verhaal in ons pastoraat was en blijft daarbij nog altijd de inspirerende wijze waarop de eerste christen het leven en werk van Jezus van Nazareth handen en voeten probeerden te geven. Dat vraagt om een kritische houding naar kerk en samenleving, die door ons soms bewust, soms minder bewust, wordt opgezocht.

Enkele jaren geleden stelde de parochie een beginseltekst met bouwstenen voor het pastoraat op. Hieronder nemen wij deze tekst graag over omdat hierin tot uitdrukking wordt gebracht hoe wij, samen met de parochianen en staand in nauwe verbinding met de Abt van Berne, het pastoraat willen vormgeven:

Wij willen als parochie van Heikant-Quirijnstok een geloofsgemeenschap zijn voor mensen, die wonen binnen onze grenzen of die zich tot ons bekennen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wij vinden onze inspiratie in de boodschap van Jezus Christus, zoals die ons al twintig eeuwen is doorverteld. Aangepast aan onze tijd, beleven wij dit door hetgeen het evangelie ons voorhoudt en door de eeuwenlange opdracht van vieren, leren en dienen. Door het bijzondere en unieke van iedere mens herkennen wij in en bij elkaar het beeld van God. Wij streven ernaar, dat iedereen in en buiten onze kring zich gesteund en uitgedaagd weet om de eigen talenten in te zetten en te ontwikkelen.

Wij willen een parochie zijn, waarin de gemeenschapszin ons mede wordt voorgehouden vanuit de Norbertijnse traditie. De open houding en de gemoedelijke sfeer zijn daarin kernbegrippen. Daarom willen wij als parochie toevertrouwd blijven aan de Abdij van Berne.

Wij willen een parochie zijn, waarin vrouwen en mannen, gehuwd of ongehuwd, gewijd en toegewijd, pastores en vrijwilligers samen verantwoordelijkheid dragen voor onze opdracht en voor de ontwikkeling van onze persoonlijke en gezamenlijke spiritualiteit.

Wij willen een parochie zijn, die de ontwikkelingen in de wereldkerk met een positief kritische blik volgt. Wij willen dat doen in verbondenheid met geloofsgenoten over de hele wereld en partnerorganisaties. Zoeken naar overeenkomsten met medechristenen uit andere kerken zien wij als een boeiend proces.

hq2
Delegatie uit Hongarije op bezoek bij het Tweesteden ziekenhuis

Wij willen een parochie zijn, die in beweging is, die open staat voor ontwikkelingen van onze tijd en het als een evangelische boodschap ziet om de onderlinge relaties tussen mensen goed en heel te maken en te houden. Ons vieren van de eredienst aan God op geregelde tijden en bij belangrijke levensmomenten is onlosmakelijk verbonden met het dagelijks leven.

Deel uitmakend van een samenleving met een sterk multicultureel en multireligieus karakter, willen wij vanuit een positief kritische houding onze stem verheffen tegen dié maatschappelijke ontwikkelingen, die het welzijn van mensen van alle culturen, rassen en religies in de weg staan. Juist in het zoeken naar en het vinden van oplossingen hopen wij op kleine schaal een bijdrage te kunnen leveren aan kerk-zijn in deze tijd.

hq3

Mariakerk op de Schans

Voor meer informatie: www.norbertijnenparochiehq.nl.