25-05-2016, Priorij de Schans Tilburg

TILBURG STAD VAN TOLERANTIE EN BETROKKENHEID Slotverklaring Religieuze groeperingen Tilburg

 

 

 

Ronde Tafelhuis      

   TILBURG STAD VAN  TOLERANTIE EN BETROKKENHEID

 

Preambule

Eeuwenlang was de stad Tilburg, zoals bijna overal in het zuiden van Nederland, een plaats waar de meerderheid van de bevolking een katholieke achtergrond kende. In de tweede helft van de twintigste eeuw veranderde dat beeld en sinds die tijd zijn vele religies en levensbeschouwingen thuis in onze stad. Mensen van alle uithoeken van onze wereld vestigden zich in Tilburg. Daarmee brachten zij herinneringen, tradities en culturele waarden mee. Een belangrijk aspect in deze beweging is dat zij ook ‘hun God, hun goden, hun religie’ meebrachten. In het huidige tijdsgewricht zien we in Tilburg een veelheid aan religieuze organisaties en instellingen die, ieder op de eigen manier, een plaats vinden in onze stad.

Ons land hecht veel waarde aan de vrijheid van godsdienst. Dit is in Nederland vastgelegd in de Unie van Utrecht (1579)  waarin is opgenomen dat ‘alle burgers vrij zijn om hun eigen geloof te belijden en dat de overheid niemand voor dat geloof te verantwoording mag roepen of vervolgen”. Een recht dat  is opgenomen in onze grondwet en tevens vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens.

Verklaring

Op 24 mei 2016 kwamen voorgangers en bestuurders van religieuze organisaties in Tilburg bijeen. Gespreksonderwerp was op welke wijze de religieuze organisaties in Tilburg kunnen bijdragen aan een positief klimaat van tolerantie. Tolerantie is niet vrijblijvend. Het betekent wederzijdse acceptatie, respect en onderling begrip en verbondenheid.

De vertegenwoordigers van de aanwezige religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Tilburg verklaren:

  • Dat wij ons laten leiden door hoop en onderlinge betrokkenheid. Wij willen niet dat angst onze samenleving verlamt en schade doet aan onze grondrechten.
  • Dat ieder van ons het grondrecht van vrijheid van godsdienst en van geweten onderschrijft. Dit recht dient in volle omvang te worden veiliggesteld.
  • Dat ieder van ons afstand neemt van iedere vorm van geweld of discriminatie zoals dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet..
  • Dat ieder van ons zich inspant om kwetsende of laatdunkende uitspraken over andere religies en levensovertuigingen af te wijzen. Het gebruik van de vrijheid van meningsuiting krijgt gestalte binnen de grenzen van het begrip tolerantie zoals hierboven staat beschreven.
  • Dat ieder van ons bereid is om binnen de eigen mogelijkheden, zich in te spannen voor een respectvolle en leefbare stad. Godsdienst is geschikt om en verantwoordelijk voor het versterken van de Tilburgse gemeenschap en gemeenschappelijkheid.
  • Dat ieder van ons, binnen de eigen gemeenschap, daarom mogelijkheden zoekt om mensen met elkaar en met leden van andere religies of levensbeschouwingen te verbinden. Deze verbondenheid zal bijdragen aan een klimaat van wederzijdse acceptatie, betrokkenheid en sociale cohesie in de stad.

Heel concreet betekent dit:

  • Dat ieder van ons, in woord en daad meewerkt aan het bevorderen van dat positieve maatschappelijke klimaat.
  • Dat ieder van ons zich inspant om maatschappelijke problemen in onze stad te bespreken en probeert de gevolgen van deze problemen, met name voor kwetsbare burgers, op te heffen.
  • Dat ieder van ons zich inspant om bij te dragen aan de opvang, begeleiding en integratie van vluchtelingen en andere nieuwkomers die in onze stad worden opgevangen.
  • Dat ieder van ons bereid is om op momenten dat het ertoe doet, bijeen te komen om de gevolgen daarvan voor onze gemeenschappen en de samenleving te onderzoeken en passende maatregelen te nemen.

Als religieuze en levensbeschouwelijke organisaties willen wij twee keer per jaar aansluiten bij het Religieus Beraad dat in onze stad samenkomt en daar de bovenstaande punten te bespreken.

Tilburg, 24 mei 2016

Deze verklaring is ondertekend door:

 

Christengemeente op de Rots

Christen Gemeente Hart van Brabant

Congregatie Dochters O.L.V. Heilig Hart

Congregatie MSC

Ekklesia Tilburg

El-Feth Moskee Tilburg

Evangelisatie Gereformeerde Gemeente

Fraters van Tilburg, Elimgroep

Geestelijke verzorging Elisabeth Tweestedenziekenhuis

G.I.M. Moluks Evangelische Kerk

Hindoegemeenschap Tilburg

Indonesisch Nederlands Christelijke kerk

Liberaal Joodse Gemeente Brabant

New Song Tilburg

Nieuw Apostolische Kerk

Norbertijnen Tilburg

Norbertijnparochie Heikant-Quirijnstok

Ontmoetingskerk

Parochie de Goede Herder

Peerke Dondersparochie

Pentecost Ghana

Protestantse Gemeente Tilburg e.o.

Interreligieus Ontmoetingscentrum Het Ronde Tafelhuis

Geestelijke verzorging st. de Wever

Suleymanye Moskee

Zusters van Liefde