Zondag 24 maart 2024

Door: abt Denis Hendrickx
Lezingen: Marcus 11,1-10, Jesaja 50, 4-7, Filippenzen 2, 6-11 en Marcus 14,1-15,47

De intocht in Jeruzalem was goed voorbereid. Het was een weloverwogen keuze van Jezus. Hij was aan zijn einddoel gekomen, Jeruzalem. Hij geeft de opdracht om een ezelin, een jong ezelveulen waar nog niemand op gezeten had, te bezorgen. Zo zal hij Jeruzalem intrekken. Als een koning gezeten op een ezel. Dus niet in pracht en praal, maar in eenvoud.

Het was en is nog steeds een ‘demonstratie‘ tegen de macht en de praal waarmee machthebbers, leiders en soms ook wijzelf ons graag omgeven. Hij toonde de eenvoud dat Hij een ander koningschap nastreefde. Zijn koningschap is een koningschap van dienen en niet van gediend worden, van delen en niet van nemen. Zo demonstreert Jezus ons het koningschap in naam van God.

We hebben gehoord uit de woorden van de Schrift hoe de mensen juichen om Jezus. Ze staan langs de kant met palmtakken en bezingen de nieuwe koning. De hogepriesters en Farizeeën begrepen goed het statement dat Jezus wilde maken. Het voelde als een bedreiging en de gevolgen blijven dan ook niet uit.

Iedereen die vandaag de palmtak in de hand neemt, in navolging van de mensen in Jeruzalem, en Jezus huldigt als de redder van de wereld, maakt ook een weloverwogen keuze. Je neemt stelling in de wereld van vandaag. Je beseft dat onze godsdienst geen privé-zaak is die zich alleen maar afspeelt binnen gezin, gemeenschap of het privé-leven.

Jezus streefde geen politieke macht na maar wel verzette hij zich tegen machten die totalitair of onmenselijk waren. Tegenstanders zouden bij hem niet voor verkiezingen al uit de weg geruimd worden. Het hele  evangelie wil ons laten zien dat je je als christen niet afzijdig kunt houden van wat er in de wereld gebeurt. De kerk heeft – en ook jij als christen hebt – een sociale christelijke taak binnen de gemeenschap. Als je echt wil leven in de geest van Jezus en Hem wilt navolgen, dan is er mondigheid gevraagd. Niet alleen wanneer het om je eigen belang gaat of het belang van de kerk. Als je Jezus wilt navolgen, dan wordt je gevraagd je stem te verheffen tegen schending van mensenrechten,, tegen schreeuwers uit eigen omgeving die groepen willen uitsluiten. Dan wordt je gevraagd je stem te verheffen tegen armoede, uitbuiting en onderdrukking van mensen  waar ook ter wereld. Dan wordt je gevraagd om je stem te verheffen tegen oorlog in Oekraïne en Gaza of waar ter wereld ook en tegen handelsbelemmeringen die vooral de zwaksten treffen, dan wordt je opgeroepen noodzakelijke klimaatdoelen na te streven en de economische gevolgen te dragen.

Als je vandaag langs de kant van de weg staat met je palmtak in je hand en Jezus huldigt als redder van de wereld, dan vraagt dat van je om de consequenties – politiek en sociaal – daarvan te aanvaarden.

We gedenken vandaag de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, maar we weten dat het feest van korte duur was. Jezus als koning ingehaald werd daarna verraden en vermoord. Welke koning kiezen wij? En voor hoelang?

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief